• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)

ลักษณะบริการ

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3. มีสาขาธนาคารพร้อมให้บริการกว่า 1,000 สาขา

คุณสมบัติผู้กู้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง
 • ค่าอากรสแตมป์
 • ไม่เกิน 4,000 บาท
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 2,140 บาท)
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน.เช็ค
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ตามอัตราของบริษัทประกัน
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน เช็ค ให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อธนาคารฯ จะได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย

 

FAQ:

Q : หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สามารถยื่นกู้ได้หรือไม่ ?

A : สามารถยื่นกู้ได้

Q: สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคารใดก็ได้ใช่หรือไม่ ?
A : สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคารใดก็ได้

หมายเหตุ :
* การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)

 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ค่าบริการและเบี้ยปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

การประกันภัย หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี
ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

สินเชื่ออเนกประสงค์ (My Home My Cash)

เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรกำนัล Central

 • สำหรับลูกค้าที่สนใจสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash หรือ My Home My Cash Top Up ผ่านช่องทางออนไลน์ www.scb.co.th และสมัครสินเชื่อพร้อมกับได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561
 • หลักประกันต้องเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อ Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการ)
 • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัลเป็นบัตรกำนัล Central มูลค่า 2,000 บาท เมื่อเบิกจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • ธนาคารจะแจ้งรายชื่อลูกค้าที่ได้รับของรางวัล ทางเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ และลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วันทำการหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ของรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามโทร 02.777-7777

สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash) เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นเงินรู้ผลเร็ว ได้เงินไว ช่วยให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ จะขยายธุรกิจ ซ่อมบ้าน ปลดภาระ หรือทำตามความฝัน มาเลยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือโทร. 02 777 7777

จุดเด่น

 1. รู้ผลไว ไม่ต้องรอประเมิน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ
 2. รับเงินเร็ว กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 3. ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์
 4. ฟรี! ค่าจดจำนอง 1%
 5. ผ่อนสบาย สูงสุด 30 ปี
 6. ผ่อนเบาแบบลดต้น ลดดอก
 7. กู้เพื่อใช้จ่ายได้อเนกประสงค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

สำเนาเอกสารส่วนบุคคลผู้กู้ สำเนาเอกสารหลักประกัน หนังสือรับรองรายได้
 • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 • หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน
ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้มีอาชีพอิสระ

 •  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร,ทนายความ, สถาปนิก)

 

 

*วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

FAQ

Q : กรณีที่ลูกค้า Refinance มาจากสถาบันการเงินอื่น สามารถใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash ได้หรือไม่

A : ได้ เพราะสินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash) รองรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมที่ปิดบัญชีไปแล้ว,
ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ, ลูกค้า Refinance จากสถาบันการเงินอื่น ฯลฯ

หมายเหตุ :
* การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ (My Home My Cash)

 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
หลักประกัน
 • กรณีอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, อาคารชุด, ที่ดินเปล่า โดยจดจำนองเต็มวงเงินกู้
ค่าบริการและเบี้ยปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
การประกันภัย หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี
ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder)

ลักษณะบริการ

 1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ)
 2. วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 3. วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 30%* เพื่อตกแต่งบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจ ตามเงื่อนไขโปรแกรม Home Builder Plus
 4. เบิกจ่ายงวดงานตรงตามเวลา
 5. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 6. สะดวกรวดเร็วด้วยบริการจากทีมขาย รับเอกสาร เซ็นสัญญานอกสถานที่

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
  (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว และบัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • รายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
 • แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ
 • สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

  ทีมสินเชื่อรับสร้างบ้าน โทร.
02-544-1955
085-123-7038
085-480-4126
081-934-4026
090-198-4066
081-934-3739

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ :

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาที่ดินและแบบบ้าน
 • ค่าตรวจงวดงาน
 • ค่าอากรสแตมป์ (ค่าฉบับสัญญาเงินกู้, ค่ามอบอำนาจ,สัญญาจัดการ)
 • ค่าจดจำนอง
 • ประมาณ  4,868.50 บาท (กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่)
 • งวดละ 1,177 บาท (จำนวน 2 งวด คือ งวดกลางและงวดสุดท้าย หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)
 • 0.05% ของวงเงินกู้ + 35 บาท
 • 1% ของวงเงินกู้
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน,เช็ค
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ตามอัตราของบริษัทประกัน
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค ให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อธนาคารฯ จะได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย

เงื่อนไขบริการ

โปรแกรม Home Builder Plus สร้างบ้านในฝันวงเงินสูงสุด 100%

เฉพาะลูกค้าที่มีที่ดินปลอดภาระเป็นของตนเอง ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านวงเงินสูงสุด 100% ของสัญญาปลูกสร้างบ้าน แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรวมของธนาคาร (ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง)

วงเงินตกแต่งบ้านหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ ให้เพิ่มสูงสุด 30%

 

 1. กรณีปลูกสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30% ของสัญญาปลูกสร้างบ้าน กรณีปลูกสร้างบ้านกับผู้รับเหมาทั่วไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30% ของราคาประเมินบ้านของธนาคาร โดยวงเงินกู้เพิ่มดังกล่าวต้องไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดิน
 2. วงเงินกู้ตกแต่งบ้านหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์เมื่อรวมกับวงเงินสำหรับการปลูกสร้างบ้านต้องไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรวมของธนาคาร
 3. เบิกจ่ายเงินกู้ได้พร้อมงวดงานสุดท้ายของสัญญาปลูกสร้างบ้าน และเบิกจ่ายได้ตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงในนามผู้กู้เท่านั้น
 4. อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ตกแต่งบ้าน เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ

การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธนาคารฯกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ : เฉพาะลูกค้าที่มีที่ดินว่างเปล่าเป็นหลักประกันซึ่งปลอดภาระ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)

 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ค่าบริการและเบี้ยปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

การประกันภัย หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี
ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม ( SCB Home Loan Top Up)

ลักษณะบริการ

1. รับวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 50 ล้านบาท
2. รับเงินเพิ่ม…ผ่อนเท่าเดิม**

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1. เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3. กู้เพิ่มจากยอดหนี้เดิมได้สูงสุด 10 ล้านบาท
4. ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี*

เอกสารการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส โปรดแนบ
  * สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
  * สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้จำนอง/ผู้จำนำ
  (กรณีผู้จำนอง/ผู้จำนำ กับผู้สมัครไม่ใช่
  บุคคลเดียวกัน)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  ของ SCB (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  ร่มโพธิ์, บัญชีเพื่อ…/โดย…)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
                 –

 

หมายเหตุ :
* เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเก่าของธนาคาร ที่มีผลการผ่อนชำระตรงตามเงื่อนไข (ผ่อนเท่ากับอัตราผ่อนชำระต่อเดือนที่ธนาคารฯ กำหนด)
** ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนการให้สินเชื่อ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวงเงินให้สินเชื่อ หรือไม่ผ่านการอนุมัติวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านจะเบิกใช้สินเชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำเอกสารตามแบบเงื่อนไขและ วิธีการที่ธนาคารฯ กำหนดครบถ้วน และธนาคารฯได้พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว รวมทั้งได้มีการเพิ่มวงเงินจำนองตามรายละเอียดที่ธนาคารฯ แจ้งให้ทราบ (ในกรณีที่ยอดหนี้เดิมของท่านและวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารฯ อนุมัติดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่าวงเงินจำนองเดิม

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (SCB Home Loan Top Up)

 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ค่าบริการและเบี้ยปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

การประกันภัย หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี
ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team)

ลักษณะบริการ

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
3. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าองค์กร
มีทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
4. อำนวยความสะดวกในการติดต่อรับเอกสารได้ที่บริษัท หรือฝากเอกสารไว้กับ
ทางฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นๆ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

เงื่อนไข

1. ในบางบริษัทที่มีการช่วยเหลือดอกเบี้ยจ่ายพนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากทางฝ่ายบุคคลก่อน
2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำและมีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
* การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้
  จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน
  (กรณี Refinance)

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 2,140 บาท)
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

FAQ

Q : วงเงินในสิทธิ์สวัสดิการจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่
A : ได้ตามความสามารถของผู้กู้และตามการอนุมัติจากฝ่ายบุคคลของทางบริษัทที่ท่านทำงานอยู่

Q : เงื่อนไขการชำระเงินค่าผ่อนบ้านเป็นช่องทางไหนได้บ้าง ชำระเป็นเงินสดได้หรือไม่
A : ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าเงื่อนไขที่ทางฝ่ายบุคคลติดต่อกับธนาคารฯไว้อย่างไร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 3 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
หรือทีมสวัสดิการพนักงานองค์กร (CWT)

รายชื่อทีมการตลาดสวัสดิการพนักงานองค์กร
1 นิสา โภคาปกรณ์ 081-835-4830 9 ภัทรวดี เทศโหมด 083-892-2999
2 วิวัฒน์วงศ์ พรหมโยธิน 081-840-5805 10 นลินี อริณราช 089-812-6329
3 รุ่งนภา เจริญศัตรารักษ์ 089-812-9018 11 ณิรภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-308-1139
4 วรรณภรณ์ เติมประยูร 086-984-6463 12 อรพรรณ อาศรมเงิน 089-812-5816
5 สาริกา ใต้เมืองปาก 085-480-4525 13 นภชนก เลาหแสงเจริญ 081-172-7973
6 จุไรพร ภมรสูตร 089-812-5615 14 พันธิมน สุขทิพยาโรจน์ 089-812-6454
7 อัญวีณ์ เลิศฤดีกุลวัฒน์ 081-733-5439 15 กรกฎ บริสุทธิ์สวัสดิ์ 089-892-1686
8 กวินทิพย์  ถนัดวาณิชย์กุล 081-838-1601

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Home Loan for Professionals)

ลักษณะบริการ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3. ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร อัยการ ผู้พิพากษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้
ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระเงินกู้ จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)

 

หมายเหตุ :
* การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด

**สนใจยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เรียบเรียงบทความ “สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์”

โดยทีมงานคลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan 

Related posts

USAThailand