• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

คุณสมบัติเงื่อนไขของผู้กู้ร่วมและค้ำประกัน

คุณสมบัติเงื่อนไขของผู้กู้ร่วมและค้ำประกัน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเอง แต่มีรายได้ไม่สูงมากราย ได้ไม่เพียงพอต่อการชำระ หรือมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นใดอยู่ ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และเพื่อทำให้การกู้ผ่านง่ายยิ่งขึ้น บางครั้งอาจจะต้องทำการกู้ร่วมหรืออาศัยคนค้ำประกัน

วันนี้เราจึงนำคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกันมาฝาก จะเป็นอย่างไร เงื่อนไขจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม

ถึงแม้ว่าการกู้ร่วมจะเป็นการแก้ปัญหาที่ช่วยให้การกู้ง่ายยิ่งขึ้น และได้วงเงินมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไปกู้รวมกับใครที่ไหนก็ได้ เพราะทางสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขของผู้กู้ร่วมโดยจะต้องมีสายโลหิตเดียวกันหรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติดังนี้

1) เป็นผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันหรือมีสายโลหิตเดียวกัน เช่น พ่อ,แม่,ลูก,พี่, หรือน้อง รวมถึงผู้เป็นเครือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน

2) สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน และในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะต้องยื่นหลักฐานประกอบ เช่น การ์ดแต่งงาน, ภาพถ่ายแต่งงาน หรือหากมีบุตรร่วมกันก็สามารถยื่นใบแจ้งเกิดบุตร, ทะเบียนบ้านบุตร ซึ่งจะทำให้การยื่นกู้ร่วมกันง่ายยิ่งขึ้น

3) เป็นพี่น้องกันแท้ๆ แต่คนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมกันได้ โดยต้องแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่ระบุว่ามีพ่อแม่คนเดียวกัน

4) ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง

5) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

6) ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินและไม่ติดเครดิตบูโรหรือแบล็คลิสต์

 

ธนาคารจะนำรายได้หรือภาระหนี้สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้กู้ร่วม มาพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ รวมถึงวงเงินที่จะอนุมัติด้วย และการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านร่วมกันสามารถกู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (กู้ร่วมคืออะไร..?)


เอกสารที่ใช้สำหรับผู้กู้ และ ผู้กู้ร่วม

เอกสารทั่วไป

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า  (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส เช่น ใบสูติบัตรบุตร, ใบทะเบียนบ้านบุตร, การ์ดแต่งงาน, รูปถ่ายแต่งงาน เป็นต้น

กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

การค้ำประกันนั้นคือการที่คนคนหนึ่งทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าถ้าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้นั้นแทน ดังนั้นการมีผู้ค้ำประกันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทางสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น การค้ำประกันถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นผู้ค้ำประกันต้องมีความมั่นใจและเชื่อใจว่าผู้กู้จะชำระหนี้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ในภายหลัง โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ผู้ค้ำประกันจะเป็นใครก็ได้จะมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือไม่มีก็ได้
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง
 • เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่ติดเครดิตบูโรและแบล็คลิสต์

เอกสารที่ใช้ในการค้ำประกัน

เอกสารทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณะบัตรของผู้สมรส

เอกสารแสดงรายได้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

ทั้งนี้คุณสมบัติเงื่อนไขและเอกสารต่างๆต้องเป็นไปตามที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้ถึงจะผ่านเกณฑ์การเป็นคนค้ำประกันหรือเป็นผู้กู้ร่วมได้


อย่างไรก็ตามการกู้ร่วมถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันหากเราเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงเวลาที่หนี้มีปัญหา ทั้งผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันต่างต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งสำคัญที่สุด ควรพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบและคิดตระหนักถึงหนี้สินในอนาคต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : (กู้ร่วม หรือค้ำประกัน ต่างกันตรงไหน?)

 

เรียบเรียงบทความ “คุณสมบัติเงื่อนไขของผู้กู้ร่วมและค้ำประกัน

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaanRelated posts

USAThailand