• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่?

ต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ ในปัจจุบันจึงมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการมาทำธุรกิจ มาเป็นลูกจ้างในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ รวมถึงมามีคู่สมรสในประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ในวันนี้เราจึงมาไขข้อข้องใจว่าจริงๆ แล้วชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้หรือไม่ และถ้าหากได้จะต้องมีเงื่อนไข และวิธีการอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ

“ชาวต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้หรือไม่?”

โดยตามกฎหมายแล้วห้ามมิให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านและที่ดินในประเทศไทย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นบางประการที่กำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ ไม่เกิน 1 ไร่ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์และเงินไขดังนี้

1. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3 ต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

  • การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตธรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย
  • การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  • การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน


“ชาวต่างชาติสามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้หรือไม่?”

คอนโดมิเนียมนับว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติเป็นจำนวนมาก จากกฎหมายของประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้ สามารถซื้อเป็นชื่อของตัวเองได้ แต่ภายในโครงการนั้นต้องมีคนไทยเป็นเจ้าของอยู่ 51% ของพื้นที่อาคารทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 49% ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ และเงินที่นำมาซื้อคอนโดมิเนียมนั้นจะต้องเป็นเงินที่โอนมาจากธนาคารต่างประเทศ โอนมายังธนาคารในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองจากทางธนาคาร ถ้าหากชาวต่างชาติมีเงินอยู่ในบัญชีที่ไทย ก็ต้องโอนเงินไปต่างประเทศก่อนแล้วจึงโอนกลับมาที่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทำผิดกฎหมายฟอกเงินนั่นเอง

“ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยซื้อบ้านได้หรือไม่?”

ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่มามีคู่สมรสอยู่ที่ประเทศไทย และสำหรับชาวไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติและยังถือสัญชาติไทยอยู่นั้น มีสิทธิ์ซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถซื้อเป็นสินสมรส ได้โดยฝ่ายชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวไทยจะต้องเซ็นเอกสารยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรส หรือถ้าคนไทยสามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันได้ว่าเงินที่นำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นสินส่วนตัว ก็สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยที่ไม่ต้องให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติเซ็นเอกสารยืนยัน

“การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ”

วิธีนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาพักอาศัยอยู่ในเมืองไท ยเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกง่ายดาย ไม่มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขมากมายนัก โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบได้แก่

การเช่าระยะสั้น คือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เช่นการเช่าหอพัก, อพาร์ทเม้นท์, คอนโด ฯลฯ การเช่าในรูปแบบนี้ไม่ต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีเพียงสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพียงเท่านั้น

การเช่าระยะยาว คือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี เป็นต้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ โดยกำหนดระยะเวลาในการเช่าไว้ว่าสามารถเช่าได้ไม่เกิน 30 ปีและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงสามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันที่ต่อสัญญา

 ธนาคารไทยและสถาบันสินเชื่อมีข้อกำหนดให้สินเชื่อแก่ชาวต่างชาติ

จะเห็นได้ว่ากฎหมายของไทยเรายังคงปกป้องทรัพย์สินในเมืองไทยให้เป็นของคนไทย แต่ชาวต่างชาติที่ต้องการมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ยังสามารถเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน โดยการนำเงินมาลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสามารถซื้อคอนโดมิเนียมเป็นชื่อของตนเองได้ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายอีกวิธีหนึ่งเรียบเรียงบทความ “ต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan 

Related posts

USAThailand