• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

ยื่นแสดงภาษีมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างไร

ยื่นแสดงภาษีมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างไร

การมีบ้านเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันแต่โดยทั่วไปแล้วผู้ซื้อส่วนใหญ่มักมีเงินสดไม่เพียงพอเนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาก ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดจึงเป็นการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเพราะเป็นแหล่งให้สินเชื่อที่น่าเชื่อถือและมีระบบที่สุด ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละที่ก็มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินสถานะทางการเงินของผู้ขอสินเชื่ออย่างเข้มข้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำเรื่องยื่นกู้กับสถาบันการเงิน (5 สิ่งควรทำ “เตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน”) ซึ่งนอกจากธนาคารจะดูในเรื่องของรายได้ ความมั่นคง ภาระหนี้สินแล้ว สิ่งที่หลายคนละเลยก็คือการแสดงเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานชั้นดีในการยืนยันรายได้นั่นเอง

วันนี้ทีมงานคลังบ้านจะพาทุกท่าน มาทำความเข้าใจในเรื่องของการยื่นแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อเป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้ มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเอง ตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของปีถัดไป


แบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ที่จะชำระภาษี ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเป็นการแสดงหลักฐาน ซึ่งในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่ในบทความนี้ขอพูดถึงแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ที่ทางสถาบันการเงินนิยมขอดูเพื่อ เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเพียงเท่านั้น

ภ.ง.ด.90  หรือ “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป” คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีรายได้ที่มิใช่เงินเดือน หรือมีรายได้หลายทางตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป หรือสำหรับผู้ที่มีงานประจำแต่ได้รายได้จากทางอื่นด้วย เช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้นขายที่ดินได้, มีทรัพย์สินให้เช่า, เงินมรดก, การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นต้น

ภ.ง.ด.91 หรือ “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1)แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว” คือภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสำหรับผู้มีรายได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปีครั้งเดียวภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

 

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเสียภาษี

1.หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทวิ)

เอกสารนี้จะได้รับจากนายจ้างซึ่งเนื้อหาในเอกสารจะระบุถึงผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินได้ทั้งปี(รวมเงินเดือนโบนัสและเงินพิเศษต่างๆ) รวมทั้งชำระค่าประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปเท่าไร โดยหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนดแล้วนำภาษีที่หักไว้นี้ส่งกรมสรรพากร

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 50ทวิ

2.เอกสารต่างๆ ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ อาทิ

 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารรับรองบุตร หรือสูติบัตรของบุตร กรณีสรรพากรเรียกตรวจ
 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-
 • เอกสารชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา
 • เอกสารชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 • หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต
 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพล
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • เอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • หลักฐานการเป็นสมาชิกและจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวเมืองรอง
 • ใบเสร็จรับเงินบริจาค
 • ใบเสร็จรับเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม
 • ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

3.หนังสือหรือเอกสารรับรองเงินได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน

สถานที่ยื่นภาษี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ

(1)   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สรรพากรเขต/อำเภอ เดิม) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

(2)   ธนาคารพาณิชย์ไทย และ สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ

(1)   ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ หรือ

(2)   สำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

ยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก็ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th 

จะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน จะต้องมีเอกสารหลักฐานสำคัญในการแสดงที่มาของรายได้ อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน, Statement, 50 ทวิ รวมไปถึงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งถ้าหากคุณมีรายได้มากแต่ยื่นรายได้ที่ต้องเสียภาษีน้อยสถาบันการเงินก็จะพิจารณาตามรายได้ที่คุณเสียภาษีเท่านั้น ซึ่งถ้าหากผู้กู้มีรายได้ประจำ หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากนัก แต่สำหรับผู้กู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ภ.ง.ด.90/91 คือหลักฐานสำคัญที่จะช่วยยืนยันรายได้ต่อปีของคุณ ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความมั่นคง รายได้ของผู้ยื่นกู้สินเชื่อได้สะดวก และอาจนำมาสู่การอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : http://www.rd.go.thเรียบเรียงบทความ “ยื่นแสดงภาษีมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างไร”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

Line ID : @klungbaan 

Related posts

USAThailand