• คลังบ้าน.com (สินเชื่อธนาคาร) : รวมข้อมูลการสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

Compare Listings

สินเชื่อบ้าน ธนาคารธนชาต

สินเชื่อบ้าน ธนาคารธนชาต

สินเชื่อบ้านใหม่

รายละเอียด

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ กับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ


คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ

 • กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท

วงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการหมายเหตุ : * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

หมายเหตุ


 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ดอกเบี้ย

ประกอบด้วย 4 ทางเลือก

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

 • ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

  • ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
  • ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
  • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

  • ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
  • ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
  • ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  • ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

ดูอัตราดอกเบี้ย MLR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


 • สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้
 • สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคารโดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ค่าธรรมเนียม


 • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว
 – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

–  สำเนาทะเบียนบ้าน

–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

–  สำเนาทะเบียนบ้าน

–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
– สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

– สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

– สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

 เอกสารหลักประกัน
1. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่

– สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / สำเนาใบจอง / สำเนาใบเสนอราคา

2. กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว

– สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

ถาม ตอบ

1. ถาม การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นใช้เวลาประมาณกี่วัน ในกรณีที่ใช้เอกสารครบถ้วน
ตอบ เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลา 3 วันทำการกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ และ 5 วันทำการกรณีผู้กู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ถาม แนวทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (BLACK LIST) เป็นอย่างไร
ตอบ
 • สำหรับบัตรเครดิตภายใน 5 ปี
 • หากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้
 • กรณีบัญชีกระแสรายวัน โดยที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ลูกค้าจะต้องติดต่อไปยังสถาบันการเงินนั้นๆเพื่อถอนประวัติ BLACK LIST ดังกล่าว
3. ถาม ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่
ตอบ ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน กำหนด (Prepayment Fee) แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee)ในกรณีที่ลูกค้า Refinance ไปธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระหนี้คงเหลือ
4. ถาม ลูกค้าค้างชำระหนี้บัตรเครดิตอยู่จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้เคลียร์ แต่มีความคิดจะซื้อบ้านโดยจะช่วยกันผ่อนกับน้องสาว ไม่ทราบว่าจะกู้ได้หรือไม่?
ตอบ ในแง่ของการพิจารณาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วทุกธนาคารใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ขอให้ท่านได้ชำระหนี้ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อว่าเวลาเช็คจากเครดิตบูโร ประวัติจะไม่ถูกแสดงในบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิต ส่วนกรณีที่จะให้น้องสาวเป็นผู้กู้ร่วมเพื่อให้ผ่านการอนุมัตินั้น เป็นคนละประเด็นกัน เพราะการกู้ร่วม คือ การที่รายได้ไม่พอสำหรับวงเงินที่ขอกู้ ก็หาคนมากู้ร่วม แต่ไม่ได้ความว่าท่านเป็นเอ็นพีแอลแล้วผู้กู้ร่วมจะมาช่วยได้ ท่านที่เป็นหนี้บัตรเครดิต อย่างไรก่อนกู้บ้านก็ต้องชำระบัตรเครดิตก่อน หากรายได้ไม่พอก็ค่อยหาผู้กู้ร่วมอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น ถ้ายังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ ไม่แนะนำให้กู้ซื้อบ้าน เพราะยังไงก็กู้ไม่ผ่าน

สินเชื่อบ้านมือสอง

รายละเอียด

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณซื้อบ้านมือสอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ

 • กรุงเทพและปริมณฑล 700,000 บาท / ต่างจังหวัด 500,000 บาท

วงเงินกู้

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริงตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยหมายเหตุ : * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย


ประกอบด้วย 4 ทางเลือก

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

 • ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

 • ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

3. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

 • ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
 • ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 • ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
 • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

ดูอัตราดอกเบี้ย MLR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


 • สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้
 • สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคารโดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ค่าธรรมเนียม


 • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม ตอบ

1. ถาม การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นใช้เวลาประมาณกี่วัน ในกรณีที่ใช้เอกสารครบถ้วน
ตอบ เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลา 3 วันทำการกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ และ 5 วันทำการกรณีผู้กู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ถาม แนวทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (BLACK LIST) เป็นอย่างไร
ตอบ
 • สำหรับบัตรเครดิตภายใน 5 ปี
 • หากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้
 • กรณีบัญชีกระแสรายวัน โดยที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ลูกค้าจะต้องติดต่อไปยังสถาบันการเงินนั้นๆเพื่อถอนประวัติ BLACK LIST ดังกล่าว
3. ถาม ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่
ตอบ ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน กำหนด (Prepayment Fee) แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee)ในกรณีที่ลูกค้า Refinance ไปธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระหนี้คงเหลือ
4. ถาม ลูกค้าค้างชำระหนี้บัตรเครดิตอยู่จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้เคลียร์ แต่มีความคิดจะซื้อบ้านโดยจะช่วยกันผ่อนกับน้องสาว ไม่ทราบว่าจะกู้ได้หรือไม่?
ตอบ ในแง่ของการพิจารณาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วทุกธนาคารใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ขอให้ท่านได้ชำระหนี้ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อว่าเวลาเช็คจากเครดิตบูโร ประวัติจะไม่ถูกแสดงในบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิต ส่วนกรณีที่จะให้น้องสาวเป็นผู้กู้ร่วมเพื่อให้ผ่านการอนุมัตินั้น เป็นคนละประเด็นกัน เพราะการกู้ร่วม คือ การที่รายได้ไม่พอสำหรับวงเงินที่ขอกู้ ก็หาคนมากู้ร่วม แต่ไม่ได้ความว่าท่านเป็นเอ็นพีแอลแล้วผู้กู้ร่วมจะมาช่วยได้ ท่านที่เป็นหนี้บัตรเครดิต อย่างไรก่อนกู้บ้านก็ต้องชำระบัตรเครดิตก่อน หากรายได้ไม่พอก็ค่อยหาผู้กู้ร่วมอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น ถ้ายังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ ไม่แนะนำให้กู้ซื้อบ้าน เพราะยังไงก็กู้ไม่ผ่าน

ธนชาตบ้านแลกเงิน 0% 3 เดือน

ไฮไลท์

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้กู้


อาชีพ พนักงานรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
อายุผู้กู้* 20-65 ปี 20-70 ปี
อายุงาน อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และ
อายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน
อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี
รายได้ ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
หลักประกัน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด ที่ปลอดภาระ

*อายุ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุลูกค้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย


Description ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

เฉลี่ย 3 ปี

เดือนที่ 1-3

เดือนที่ 4-12

ชื่อในทะเบียนบ้าน>=6เดือน

0%

MLR

6.10%

ชื่อในทะเบียนบ้าน<6เดือน/ไม่มีชื่อ

0%

MLR +1.00%

7.01%

เอกสารการสมัครสินเชื่อบ้านธนชาตแลกเงิน


 • ใบสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พนักงานรายได้ประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน
 • เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน


 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นหลักประกัน ( หน้า-หลัง ) ทุกแผ่น
  และภาพถ่ายหลักประกัน ภาพถ่ายเห็นบ้านเลขที่ และ ข้างในตัวบ้าน*สำเนาสัญญาจำนอง
 • สัญญาอื่น ๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน


 • สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้
 • หลักประกันที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
 • วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายธนชาตบ้านแลกเงิน 0% 3 เดือน


 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60 และจดจำนองภายในวันที่ 28 ก.พ. 61
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก หลังจากเดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตราปกติ MLR 6.65%  (ประกาศ ณ 19 พ.ค.60)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด  กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • ติดต่อทราบถามเพิ่มเติม โทร 1770 หรือ www.Thanachart.co.th

สินเชื่อโฮมพลัส

รายละเอียด

สินเชื่อโฮมพลัส สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 6. กรณีสินเชื่อบ้านธนชาตมีการกู้ร่วม สินเชื่อโฮมพลัสจะต้องมีชื่อผู้กู้ร่วมเหมือนกับสินเชื่อบ้าน

ประเภทหลักประกัน

 1. ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด

วงเงินกู้

 1. ธนาคารให้วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 2. ธนาคารให้วงเงินกู้เป็นสินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่ โดยที่วงเงินกู้รวมต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ


 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยทั่วไป
1.1 กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คิด MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
1.2 กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คิด MLR+1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา2. กรณีขอกู้สินเชื่อโฮมพลัสร่วมกับสินเชื่อบ้านธนชาตที่ไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 • ปีที่ 1-3 = ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อบ้านธนชาต
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป
  – กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คิด MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  – กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คิด MLR+1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาดูอัตราดอกเบี้ย MLR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

 • กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25%

* Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียม


 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคา
 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)
 3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีขอกู้สินเชื่อโฮมพลัสเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านธนชาตในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม ตอบ

ถาม-ตอบ


 • ถาม : สินเชื่อโฮมพลัส คืออะไร
 • ตอบ: สินเชื่อโฮมพลัส เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนชาต โดยเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านธนชาตอยู่เดิม หรือ ลูกค้าที่ต้องการย้ายบัญชีสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) มายังธนาคารธนชาต และขอวงเงินกู้เพิ่มเติม
 • ถาม : สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) และสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน (Cash your Home) แตกต่างกันอย่างไร
 • ตอบ: สินเชื่อทั้งสองประเภทเป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันโดยสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงินเหมาะสำหรับผู้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกัน ส่วนสินเชื่อโฮมพลัสเหมาะสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร
 • ถาม : กรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อบ้านมาจากธนาคารอื่น เพื่อมาขอสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์พร้อมกับขอสินเชื่อโฮมพลัสด้วย จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
 • ตอบ: หากมีการขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์และสินเชื่อโฮมพลัสพร้อมในคราวเดียวกัน สินเชื่อโฮมพลัสจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์นานถึง 3 ปี
 • ถาม : สามารถสมัครสินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ได้ที่ไหน
 • ตอบ: ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ถาม : ช่องทางการชำระเงินมีที่ใดบ้าง
 • ตอบ: ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางของธนาคารและช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารได้เพิ่มบริการ
  • ช่องทางของธนาคาร
   – ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
   – ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
   – ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
   – ชำระผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (i-Net)
  • ช่องทางการชำระอื่นๆ
   – เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
   – เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (Pay at Post)

สินเชื่อปลูกบ้าน

รายละเอียด

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติของผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ประเภทหลักประกัน

 • บ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)

วงเงินกู้

 1. กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้
   1. 1.1กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ส่วนวงเงิน ปลูกสร้างให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งสองแล้ว ต้องไม่ เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
   1. 1.2 กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสิ่งปลูกสร้างสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
 2. กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2

หมายเหตุ


 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย


ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญประเภท ก. ของ ทำเนียบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.hba-th.org ใช้อัตราดอกเบี้ย มี ทางเลือก ดังนี้1.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
   • ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี
   • ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

  1.2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

   • ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
   • ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

  1.3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

   • ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
   • ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
   • ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

  1.4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

   • ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%
 2. กลุ่มลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านกับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นสมาชิกวิสามัญประเภท ข. ของทำเนียบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ย มี 3 ทางเลือก ดังนี้2.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
   • ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี
   • ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

  2.2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

   • ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
   • ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

  2.3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

   • ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
   • ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
   • ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

  2.4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

   • ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
   • หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

ดูอัตราดอกเบี้ย MLR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


 • สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (Smile Home / Smile Home Plus) ได้
 • สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคารโดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%
  – ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ค่าธรรมเนียม


 • กรณีสินเชื่อปลูกบ้าน ธนาคารคิดค่าตรวจงวดงาน ครั้งละ 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงค้าง

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม ตอบ

1. ถาม ลูกค้าต้องการวงเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่
ตอบ 1) กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหรือซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

  • 1.1) กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ส่วนวงเงินปลูกสร้างให้สูงสุดไม่เกิน 100%
  • ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งสองแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน
  1.2) กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าและต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสิ่งปลูกสร้างสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่รวมกัน (ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง)

2) กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2

2. ถาม แนวทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (BLACK LIST) เป็นอย่างไร
ตอบ
 • สำหรับบัตรเครดิตภายใน 5 ปี
 • หากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้
 • กรณีบัญชีกระแสรายวัน โดยที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ลูกค้าจะต้องติดต่อไปยังสถาบันการเงินนั้นๆเพื่อถอนประวัติ BLACK LIST ดังกล่าว
3. ถาม ลูกค้าอายุ 50 ปี (ใกล้จะเกษียนแล้ว) มีที่ดินของตนเอง 200 ตาราวาอยู่ต่างจังหวัด ต้องการปลูกสร้างบ้านเพื่อไว้ อยู่อาศัยพักผ่อนในวันหยุดและหลังเกษียนจากงานแล้ว สามารถขอสินเชื่อบ้านได้หรือไม่และจะกู้ได้ยาวเท่าใด
ตอบ ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเคหะได้ โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ เมื่อ ประเมินราคาที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างรวมกันแล้ว วงเงินกู้จะต้องไม่เกิน 85% ของราคาประเมินทั้งสองรายการรวมกัน และผู้กู้จะมีระยะเวลาผ่อนชำระประมาณ 15 ปี (65-50) โดยผู้กู้สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

ออมดี มีบ้าน

ไฮไลท์

รายละเอียด

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

 • กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25%

* Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียม


 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 2. กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงค้าง

หมายเหตุ


 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม ตอบ

1. ถาม โครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ อะไร
ตอบ เป็นโครงการขยายสินเชื่อบ้านธนชาตให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ประจำ แต่สามารถแสดงวินัยในการออม หรือยอดการผ่อนดาวน์เพื่อประกอบการยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนชาตได้
2. ถาม อาชีพอิสระ หมายถึงอาชีพใดบ้าง
ตอบ ตัวอย่างอาชีพอิสระที่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” ได้แก่ ขายของในตลาดสด อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว กิจการขายปลีกเสื้อผ้า ช่างภาพอิสระ เกษตรกร เป็นต้น
3. ถาม จุดขายของโครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ อะไร
ตอบ การใช้หลักฐานในการออมเพื่อพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระแทนเอกสารแสดงรายได้ โดยสามารถใช้ยอดผ่อนดาวน์ร่วมเป็นหลักฐานในการออมได้ด้วย
4. ถาม หลักฐานแสดงวินัยในการออม มีอะไรบ้าง
ตอบ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ใบเสร็จรับเงินยอดผ่อนดาวน์
5. ถาม ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีสามารถนำมารวมเพื่อสะสมยอดเงินฝากได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถยื่นหลักฐานได้เพียง 1 บัญชีเงินฝากต่อการกู้สินเชื่อบ้านธนชาตในแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีการแสดงการออมอย่างต่อเนื่องโดยนับยอดจากบัญชีหนึ่ง และฝากต่อเนื่องกับอีกบัญชีหนึ่ง
6. ถาม สามารถใช้บัญชีเงินออมของธนาคารอื่นได้หรือไม่ หรือต้องเป็นของธนาคารธนชาตเท่านั้น
ตอบ รับพิจารณาบัญชีเงินออมของทุกธนาคาร
7. ถาม หากลูกค้าลืมนำฝากเงินออม หรือจ่ายดาวน์บางเดือน ต้องทำอย่างไร
ตอบ หากลูกค้าขาดการนำฝากเงิน หรือลืมจ่ายดาวน์ไปบางเดือนใน 12 เดือนย้อนหลังนับจากวันยื่นกู้สินเชื่อบ้าน จะถือว่าลูกค้าขาดวินัย ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” เพื่อยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนชาตได้
8. ถาม หากลูกค้านำเงินฝากมาแสดงเป็นยอดเงินรวมครั้งเดียวได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากธนาคารต้องการพิจารณาจากวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ
9. ถาม ลูกค้ามียอดเงินออมในบัญชีเงินฝากที่อื่น 3 เดือน แต่มาฝากต่อที่ธนาคารธนชาตในเดือนที่เหลือจนครบ 12 เดือนได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำได้ เพื่อแสดงวินัยการออมให้ครบ 12 เดือน ทั้งนี้ ทุกเดือนจะต้องมียอดเงินฝากมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินออมที่ธนาคารกำหนด
10. ถาม ยอดออมที่เป็นยอดเงินฝากเข้าบัญชี จะต้องทำการฝากภายในวันที่เท่าไรของเดือน
ตอบ ธนาคารจะพิจารณายอดเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน ดังนั้น ณ วันสิ้นเดือนจะต้องมียอดเงินตามที่กำหนดฝากอยู่
11. ถาม หลักประกันใดที่เข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”
ตอบ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิส ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อล่าสุดได้จาก Thanachart Contact Center โทร. 1770

ธนชาตต่อฝัน

ไฮไลท์

รายละเอียด

 

หมายเหตุ


 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


 • ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

หมายเหตุ


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถาม ตอบ

1. ถาม สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน คือ อะไร
ตอบ เป็นบริการสินเชื่อบ้านสำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ โดยให้กู้ได้นานสูงสูดถึง 40 ปี (หรือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ อายุลูกค้าต้องไม่เกิน 70 ปี)
2. ถาม หลักประกันประเภทใด ที่สามารถขอสินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝันได้
ตอบ ธนาคารเปิดรับหลักประกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ยกเว้น คอนโดมิเนียม อาคารชุด และอาคารพาณิชย์
3. ถาม ข้อดีของสินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน คือ
ตอบ 1) เนื่องจากยืดระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น ยอดผ่อนชำระต่อเดือนจะน้อยลง ทำให้ผ่อน สบายขึ้น แต่ละเดือนๆ ลูกค้าก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นสามารถไปวางแผนต่อเติมความฝันอื่นๆ ได้อีก
2) ไม่จำกัดอาชีพ อาชีพไหนก็สามารถขอใช้บริการได้
4. ถาม วิธีการสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตอบ สามารถสมัครหรือสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

**สนใจยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เรียบเรียงบทความ “สินเชื่อบ้านธนาคารธนชาต”

โดย ทีมงาน คลังบ้าน (www.klungbaan.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

LINE ID: @klungbaan

Related posts

USAThailand